ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

หน้าหลักโปรโมชั่นพิเศษ › รายเดือน

รับสมัคร :Marketing Manager (ซอยกาญจนาภิเษก 002 เขตบางบอน )

ตำแหน่ง : Marketing Manager
ประจำพื้นที่ : ซอยกาญจนาภิเษก 002 เขตบางบอน    
เงินเดือน : 25,000-35,000 บาท

เพศ  : ไม่จำกัดเพศ  
อายุ  :  30-40 ปี
การศึกษา  : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  : Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
ประสบการณ์ทำงาน :  อย่างน้อย 2-3  ปี ด้านบริหารงานการตลาด และประสบการณ์การทำงาน Sales
- มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการพบปะติดต่อสื่อสาร
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้,มีการวางแผนการจัดการที่ดี,สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีความคิดเชิงกลยุทธ์และทักษะในการวิเคราะห์     - ทำงานเชิงรุก,มีความมุ่งมั่นและมีใจรักงานขาย
- มีความกระตือรือร้น,มีความุ่งมั่นและบรรลุเป้าหมาย
- มีทัศนะคติที่ดี, มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถขับรถยนต์รถยนต์ และใบขับขี่, สามารถเดินทางและออกต่างจังหวัดได้

หน้าที่รับผิดชอบในงาน
1.) วางแผนกำหนดกลุยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
2.) จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ขยายฐานลูกค้า  3.) รายงานและวิเคราะห์การตลาดให้ผู้บริหาร
4.) รับผิดชอบดูแลแผนกการตลาด  5.) วางแผนพัฒนากลยุทธ์และวิเคราะห์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย
และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
6.) วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
7.) สำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสภาพการแข่งขันของการตลาดและการขาย ข้อมูลลูกค้า คู่แข่งขัน เพื่อกำหนด
ทิศทางและวางแผนทางการตลาด รวมทั้งเพื่อปรับปรุงระบบการตลาดและการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8.) กำกับ ดูแล การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาด พร้อมทั้งติดตามประเมินผล
9.) วางแผนการตลาดและการขายและประมาณการยอดขายสินค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว
10.) สร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าและบริการ  11.) พิจารณากิจกรรมทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อยอดขาย
12.) วางแผนกำหนดนโยบายค่านิยมองค์กร, Service Mind  13.) ดูแลกิจกรรม สร้างการรับรู้ให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย
14.) วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลทั้งลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ ให้มีความสัมพันธภาพที่ดี
และเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัท  15.) จัดทำแผนการส่งเสริมการขาย และรายการโปรโมชั่นต่างๆ ตามเทศกาล ตามฤดูกาล
16.) ขยายฐานลูกค้าให้มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
17.) ควบคุมการทำงานของ Sales เพื่อสร้างยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

เกี่ยวกับการทำงาน
วันทำงาน  : วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลาทำงาน   : 8.30 - 17.30 น
สถานที่ปฎิบัติงาน  : ซอยกาญจนาภิเษก 002 เขตบางบอน
เงินเดือน  :  25,000 - 35,000 บาท
ทดลองงาน  90 วัน

***สวัสดิการ***
ประกันสังคมและกองเงินสมทบทุน /  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โบนัสประจำปี / ปรับเงินเดือน /  เบี้ยขยัน
ค่าตำแหน่ง / ค่าตอบแทนอายุงาน / เงินเบิกล่วงหน้า / เงินกู้ฉุกเฉิน / ค่ารถ / ค่าอาหาร /

ฝากประวัติ :: http://goo.gl/forms/IMRgtLia2FUVr49p1
สอบถามได้ที่ คุณ ตั้ม 092-254-1247   คุณ แจ๊กกี้ 081-358-1900